سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز تربیت مربی کودکان  
محقق ،ویژه کودکان ونوجوانان  
1374/07/01 
1376/06/31 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
مرکز مطالعات حوزه  
محقق ،پاسخگوئی به سوالات  
1380/07/01 
1381/06/31 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
نهاد رهبری در دانشگاه ایلام  
مسؤل نهاد 
1381/07/01 
1383/06/31 
اجرایى 
همکاری 
نهاد رهبری در دانشگاه ایلام 
مسول جشن ازدواج  
1381/07/01 
1383/06/31 
اجرائى 
همکاری 
حوزه علمیه قصر شیرین  
مدیر داخلی  
1372/07/01 
 
اجرائى 
همکاری 
مرکز مطالعات حوزه 
مدیر داخلی مجله پرسش وپاسخ  
1380/07/01 
1381/06/31 
اجرائى 
همکاری 
معاونت اساتید نهاد رهبری  
دبیر تحریریه مجله  
1384/07/02 
 
اجرائى 
همکاری 
مجمع نمایندگان حوزه  
نماینده طلاب استان چهار محال وبختیاری ،به مدت 4سال 
1384/07/02 
 
اجرائى 
همکاری 
حوزه علمیه ایلام 
استاد داور،داوری پایان نامه ها ی مربوط به حوزه علمیه خواهران 
1382/07/01 
 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
مرکز تربیت مربی کودکان 
محقق 
1374/07/04 
1376/07/01 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
مرکز مطالعات حوزه 
محقق 
1380/07/03 
1381/07/01 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
نهاد رهبری در دانشگاه ایلام 
مسئول نهاد 
1381/07/02 
1383/07/01 
اجرائی 
همکاری 
مرکز مطالعات حوزه 
مدیر داخلی مجله 
1380/07/03 
1381/07/01 
اجرائی 
همکاری 
معاونت اساتید نهاد رهبری 
دبیر تحریریه مجله 
1384/07/04 
 
اجرائی 
تدریس 
حوزه علميه قم 
مدرس 
1380/07/01 
1385/06/30 
بداية الحكمه (آزاد)،منطق  
تدریس 
مركز جهاني علوم اسلامى، مدرسه المهدى 
مدرس 
1385/07/01 
 
اصول عقائد  
تدریس 
حوزه علميه قصر شيرين  
مدرس 
1375/07/01 
 
ادبيات عرب  
تدریس 
حوزه علميه خواهران ايلام 
مدرس 
1382/07/01 
1383/06/31 
فلسفه 
تدریس 
حوزه علميه خرخشهر  
مدرس 
1369/07/01 
 
صرف  
تدریس 
دانشگاه علوم پزشكي ايلام  
مدرس 
1380/07/01 
1381/07/01 
كلام - اخلاق ومتون اسلامي  
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامي ايلام  
مدرس 
1383/07/01 
1384/07/02 
كلام - اخلاق ومتون اسلامي  
تدریس 
دانشگاه تربيت معلم شهيد رجايي تهران  
مدرس 
1383/07/01 
1384/07/02 
كلام-اخلاق ومتون اسلامى 
تدریس 
دانشگاه قم  
مدرس 
1384/07/02 
 
كلام-اخلاق و متون اسلامى 
تدریس 
دانشگاه تهران ( ميدان انقلاب )  
مدرس 
1385/07/01 
 
كلام اخلاق و متو ن اسلامى 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
1385/07/01 
 
نهایة الحکمه 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
1380/07/01 
 
بدایة الحکمه 
تدریس 
حوزه علمیه خواهران ایلام 
مدرس 
1382/07/01 
1383/07/01 
فلسفه 
تدریس 
دانشگاه علوم پزشکی ایلام 
مدرس 
1380/07/01 
1381/07/01 
--- 
تدریس 
آزاد اسلامی ایلام 
مدرس 
1383/07/01 
1384/07/02 
---