دفاع از شبهه شر با دو راهکار نیستی انگاری و نظام احسن
33 بازدید
محل نشر: ، مجله اسراء، پژوهشگاه معارج ( وابسته به حضرت آیت الله جوادی آملی)، ش3، بهار
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی